wczytuję...

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OFEROWANIEM PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY P. W. BOKKA SP. Z O.O.

Przedstawiamy Pani/Panu klauzulę informacyjną, której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) [dalej RODO]. P.W. BOKKA SP. ZO.O. z siedzibą w Kielcach ul. Planty 16, 25-502 Kielce, KRS 0000143594,  NIP: 6570307891, REGON: 290519674 przykłada dużą wagę do Pani/Pana prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy pozyskane dane osobowe podczas kontaktu z nami, ze szczególną starannością oraz z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej informacji może się Pani/Pan dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystujemy informacje, a także znaleźć informacje o uprawnieniach, które przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą Spółkę.

 1. Administrator danych osobowych oraz podstawa i cele przetwarzania

Administratorem danych osobowych jest P.W. BOKKA SP. ZO.O. z siedzibą w  Kielcach, ul. Planty 16, 25-502 Kielce, KRS 0000143594, NIP 6570307891,  REGON 290519674

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, a także telefonicznie w następujący sposób:

 • Adres: Kielce ul. Planty 16, 25-502 Kielce
 • Tel: 172306801
 • e-mail: rodo@whynottravel.pl

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne( imię nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, numer i seria dowodu osobistego lub numer paszportu) dane kontaktowe (numer telefon, adres poczty elektronicznej), oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (nr rachunku bankowego, nr karty kredytowej).

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawności jakości świadczonych usług- przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, jak też przez czas przedawnienia roszczeń art. 6 ust. 1 b RODO

Wykonania ciążących obowiązków prawnych, np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń – przez czas w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

Wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (marketing bezpośredni) przez czas trwania biznesowego celu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Subskrypcji do newslettera.

 1. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w realizacji zamówienia jedynie w celach związanych ze świadczeniem naszych usług m.in. linie lotnicze, hotele itp.;
 • Podmioty współpracujące w zakresie usług IT;
 • Podmioty świadczące nam usługi księgowo-podatkowe;
 • Podmioty świadczące usługi doradcze/pomoc prawną, usługi audytu, podmioty prowadzące działalność płatniczą;
 • W przypadku udostępnienia danych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jako Administrator danych zapewniamy następujące uprawnienia, w wykonywaniu których może Pani/Pan złożyć wniosek o:

 • Sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego, że zostały zebrane z błędami, lub dlatego że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych;
 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych. Z powyższego prawa może Pani/Pan skorzystać jedynie wtedy gdy:
 • Pani/Pana dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, w szczególności jeśli upłyną okres przez jaki Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać dane osobowe;
 • Pani/Pan cofnie zgodę, na której opierało się prawo do przetwarzania danych osobowych o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych – stosownie do złożonego wniosku) gdy:

 • Pani/Pan zakwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania danych;
 • Administrator nie potrzebuje danych, lecz są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.

Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię tych danych) w tym do uzyskania kopii danych osobowych polegających przetwarzaniu.

 • Przeniesienie danych do innego administratora danych. W związku z tym ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi;
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Administrator nie może już przetwarzać danych chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw wolności osoby, której dane dotyczą. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać składając wniosek w formie pisemnej na adres siedziby Administratora tj. P.W. BOKKA SP. ZO.O. Kielce ul. Planty 16, 25-502 Kielce, wniosek można również złożyć za pośrednictwem poczty e-mail. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia.

 1. Skarga

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie.

 1. Bezpieczeństwo

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zgody

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych przez P.W. BOKKA SP. ZO.O. Kielce ul. Planty 16, 25-502 Kielce oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, tj. w celu przedstawiania mi ofert przez w tym również z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.W. BOKKA SP. ZO.O. Kielce ul. Planty 16, 25-502 Kielce w celu otrzymywania informacji marketingowych, w tym również newslettera.

* WYMAGANE JEST WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL FORMULARZA

szukaj
SZUKAJ
SZUKAJ

Nasi Partnerzy