wczytuję...

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH
www.sigmatravel.pl

Operatorem systemu rezerwacji na stronie www.sigmatravel.pl jest P.W. Bokka Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach ul. Planty 16., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143594. kapitał zakładowy 51.000 PLN, NIP 657-030-78-91.

System rezerwacji umożliwia uzyskanie informacji o dostępnych połączeniach lotniczych, dokonanie przez Użytkownika rezerwacji biletu na wybrane połączenie i dokonanie zakupu biletu lotniczego.

1. Warunki korzystania z systemu rezerwacji

Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji dostępnego na stronie www.sigmatravel.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a P.W. Bokka Sp. z o. o. występującym dalej jako Agencja Turystyczna Sigma.
Brak akceptacji przedstawionych warunków uniemożliwia dalsze korzystanie z systemu rezerwacji.

2. Definicje

  • System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie połączeń krajowych i międzynarodowych dla dowolnie wybranej pary miast, dokonywanie wyceny tych połączeń, dokonywanie zakupu biletu lotniczego.
  • Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z systemu rezerwacji.
  • Warunki taryfy – opis reguł rządzących taryfą (podstawową opłatą za przelot). Zawiera szczegółowe informacje dotyczące wybranej taryfy, m.in. okresy ważności, zniżki dla dzieci, młodzieży i seniorów, wymagane terminy pobytów, możliwości zmian i zwrotów biletu oraz termin wystawienia biletu.
  • AT Sigma – Agencja Turystyczna Sigma biuro podróży będące właścicielem i operatorem systemu rezerwacji biletów lotniczych dostępnego na www.sigmatravel.pl.

3. Postanowienia ogólne

Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy AT Sigma, a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z systemu rezerwacyjnego, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z systemu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Odpowiedzialność za korzystanie z systemu rezerwacji

Użytkownik niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań. Akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z systemu rezerwacji.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakup biletu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń.
Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

AT Sigma zastrzega, że korzystanie z systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji

6. Obsługa rezerwacji i sprzedaży

Sprzedawcą oraz wystawcą biletów lotniczych jest Agencja Turystyczna Sigma z siedzibą w Kielcach, ul. Planty 13 – autoryzowany agent IATA nr 63 20059 4 tel 41 346 50 50 mail biuro@www.sigmatravel.pl

7. Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności, a niezbędne dane
AT Sigma respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach osobom trzecim za wyjątkiem linii lotniczych i operatora systemu.
AT Sigma pragnie poinformować Użytkowników, że w przypadku korzystania z systemu rezerwacji na www.sigmatravel.pl, proszeni będą o podanie danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego.

Przechowywanie i przetwarzanie danych
W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze. Dokonując zapytania o rezerwację i zakupu biletu lotniczego Użytkownik przekazuje informacje na swój temat.

8. Zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego

Wymagane dokumenty podróży
Użytkownik w momencie dokonywania rezerwacji jest zobowiązany do posiadania odpowiednich dokumentów podróży, w tym w szczególności ważnego dokumentu tożsamości i wymaganych przy wyjeździe wiz. AT Sigma nie jest zobowiązane do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań wizowych, paszportowych i zdrowotnych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.

Zapytanie o rezerwację
Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez system opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

Potwierdzenie zapytania i ceny
Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rezerwacji, zawierające oprócz numeru, informację o wybranym połączeniu, i całkowitej cenie biletu lotniczego.
Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN i określana jest osobno dla każdego wybranego połączenia lotniczego. Ponieważ na cenę biletu lotniczego składają się: taryfa netto i opłaty lotniskowe wyrażane przez przewoźników lotniczych w USD lub EUR, cena ta może ulegać niewielkim zmianom, uzależnionym od dziennego kursu USD lub EUR. Dlatego W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji, Klient ma obowiązek przed dokonaniem płatności, skontaktować się z AT Sigma i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut. Cena biletu lotniczego musi być potwierdzona przez przedstawiciela AT Sigma.

9. Zakup biletu lotniczego

Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do systemu rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym dokumentem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Państwu dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji lub zmian w bilecie lotniczym. Informacje o warunkach wybranej taryfy uzyskać można w systemie po naciśnięciu napisu [OPIS TARYFY]

10. Formy płatności

AT Sigma akceptuje następujące formy płatności za bilety lotnicze: przelew międzybankowy, karta kredytowa oraz płatność gotówką w biurze. Wyboru preferowanej formy płatności należy dokonać w kwestionariuszu osobowym systemu rezerwacji, zaznaczając w polu [FORMA PŁATNOŚCI]

Płatność gotówka w biurze
Zakup biletu musi zostać dokonany w biurze podróży najpóźniej do godziny 17:00 dnia następnego, jeśli rezerwacja została założona w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek. W przypadku, gdy rezerwacja została założona w pozostałe dni tygodnia (piątek, sobota) konieczny jest natychmiastowy kontakt z wybranym biurem dla potwierdzenia terminu jej ważności.

Płatność Przelewem

Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:

PW Bokka ul. Planty 16; 25-502 Kielce
Alior Bank 88 2490 0005 0000 4530 6094 4859

Na przelewie należy podać imię i nazwisko Pasażera oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez AT Sigma w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku.

Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji oraz w terminie nieprzekraczającym 24 h w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. AT Sigma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w wykupie biletu.

Płatność kartą kredytową
Wybierając jako formę płatności „karta kredytowa”, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez Klienta karty kredytowej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po naciśnięciu przycisku [REZERWUJ] karta kredytowa jest autoryzowana i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze.

Uwaga! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez system rezerwacji. Z chwilą dokonania rezerwacji Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej kwotą wynikającą z rezerwacji bez dodatkowego potwierdzenia.
AT Sigma nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.
AT Sigma zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w celu weryfikacji legalności transakcji, a w szczególności: kopi karty, dokumentu tożsamości lub odrębnej pisemnej zgody na obciążenie karty kredytowej.
Informujemy, że używanie cudzej karty kredytowej jako formy płatności za bilety lotnicze zakupione w AT Sigma jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania tego typu przestępstwa są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom.

11. Dostarczanie biletu lotniczego

Bilety lotnicze zakupione za pośrednictwem www.sigmatravel.pl dostarczane są
na adres mailowy określony w formularzu systemu rezerwacji.

12. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika

AT Sigma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników systemu. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez konsultanta AT Sigma pod wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.

13. Zwrot biletu lotniczego

Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na www.sigmatravel.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu.

Uwaga! Niektóre taryfy nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy). Zwracamy szczególną uwagę na dokładne zapoznawanie się z warunkami taryf przed zakupieniem biletu lotniczego. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji linii lotniczej, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego biletu.

14. Taryfy promocyjne – ograniczenie odpowiedzialności

Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w systemie rezerwacji, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Nie dotrzymanie tych warunków może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. AT Sigma zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w niniejszych warunkach.

15. Usługi dodatkowe

Pracownik kasy lotniczej Agencja Turystyczna Sigma może na życzenie Klienta postarać się o zarezerwowanie preferowanego miejsca w samolocie, preferowanego posiłku oraz bagażu nietypowego (np. zwierzę, instrument muzyczny).

16. Uwagi końcowe

AT Sigma zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkich przekazanych danych osobowych, tak aby uczynić korzystanie z systemu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

17. Postanowienia dodatkowe

AT Sigma zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy z ważnych przyczyn. AT Sigma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z systemu rezerwacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. AT Sigma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży w wyniku strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, odwołania lub opóźnienia rejsów lub siły wyższej. AT Sigma zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez Użytkownika z systemu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

18. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Agencja Turystyczna Sigma rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Agencja Turystyczna Sigma.
Agencja Turystyczna Sigma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nie odbycia podróży, w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Agencja Turystyczna Sigma, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

szukaj
SZUKAJ
SZUKAJ

Nasi Partnerzy